Seniūnaičių išlaidų tvarkos aprašas


PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. TS-227

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIO IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU JO VEIKLA, APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno rajono savivaldybės seniūnaičio išlaidų, susijusių su jo veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato seniūnaičio išlaidų, susijusių su jo veikla Kauno rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybėje), apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarką.

 

II. IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

 1. Seniūnaičiui su jo, kaip seniūnaičio, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Savivaldybės administracija (toliau – Administracija), kas ketvirtį skiriama išmoka atsiskaitytinai. Išmokos dydį tvirtina Savivaldybės taryba (toliau – Taryba)
 2. Išmoka mokama kas ketvirtį seniūnaičiui pateikus Administracijai seniūnaičio išlaidų, susijusių su jo veikla, ataskaitą (toliau – ataskaitą) (priedas), neviršijant Tarybos nustatyto dydžio.
 3. Seniūnaitis užpildytas ataskaitas pateikia Administracijai iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos.
 4. Kartu su ataskaita pateikiami išlaidas patvirtinantys dokumentai, atitinkantys Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus.
 5. Seniūnaitis atsakingas už tikslios ir teisingos informacijos ataskaitoje pateikimą.
 6. Jeigu iki aprašo 4 punkte nustatyto termino seniūnaičio išlaidų, susijusių su jo veikla, ataskaita ir 5 punkte nurodyti dokumentai dėl patirtų išlaidų nepateikiami arba nustatoma, kad pateikta melaginga, tikrovės neatitinkanti informacija, ketvirčio išmoka neskiriama.
 7. Išmokos seniūnaičiui mokamos, pervedant jas kas ketvirtį į seniūnaičio nurodytą banko sąskaitą iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos.
 8. Lėšų seniūnaičio išmokoms numatoma skirti iš Savivaldybės biudžeto.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Seniūnaičio išlaidų, susijusių su jo veikla Savivaldybėje, apskaitą ir kontrolę vykdo Administracija.
 2. Aprašas keičiamas, naikinamas Tarybos sprendimu.

______________________________________

 

SUSISIEKITE SU MUMIS
Parašyti
© 2016 Čekiškės seniūnija. Visos teisės saugomos.