Seniūnaičiai


2017 m. SENIŪNAIČIŲ PLANUOJAMAS SUEIGŲ TVARKARAŠTIS

SENIŪNAIČIO ŽINYNAS


SENIŪNAITIJOS IR SENIŪNAIČIAI

 

seniunaiciai

Seniūnas Mečislovas Zavedskas


PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-102

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO  TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų (toliau – seniūnaitija) seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo iš pareigų tvarką.
 2. Seniūnaitijų gyventojai, turintys teisę rinkti Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir šio aprašo nustatyta tvarka renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius.
 3. Seniūnaitis renkamas 3 metams. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais. Seniūnaičiui su jo, kaip seniūnaičio, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, gali būti skiriama išmoka. Šios išmokos dydį ir atsiskaitymo tvarką nustato Savivaldybės taryba.
 4. Seniūnaičių rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių pasibaigus išrinktų seniūnaičių kadencijai. Seniūnaičio rinkimų datą, suderinęs su Savivaldybės administracijos direktoriumi, skelbia seniūnas. Seniūnaičio rinkimų data skelbiama ne vėliau kaip likus 15 dienų iki rinkimų dienos.

II SKYRIUS

 KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS REGISTRAVIMO TVARKA

 1. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.
 2. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.
 3. Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

7.1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

7.2. yra  įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

7.3. yra Savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės administracijos direktorius,  Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;

7.4. teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

 1. Kandidatas į seniūnaičius turi pateikti seniūnijai:

8.1. kandidato rašytinį sutikimą (pagal aprašo 4 priedą);

8.2. kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

8.3. kandidato gyvenimo aprašymą (CV);

8.4. vieną 3 X 4 cm nuotrauką;

8.5. susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija;

8.6. gyventojų raštišką siūlymą, jei kandidatą siūlo seniūnaitijos gyventojai.

 1. Kandidatų į seniūnaičius registracija prasideda prieš 15 kalendorinių dienų ir baigiasi likus 7 kalendorinėms dienoms iki rinkimų. Kandidatų į seniūnaičius sąrašas viešai paskelbiamas seniūnijų skelbimų lentose, seniūnijos ir Savivaldybės interneto svetainėje.
 2. Rašytiniu sutikimu kandidatas patvirtina, kad nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse. Jei paaiškėja, kad šios aplinkybės yra:

10.1. kandidato registravimo laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija seniūnaičių rinkimams organizuoti ir vykdyti (toliau – Komisija) ar atitinkamu atveju seniūnas priima sprendimą neregistruoti kandidato arba išbraukti jį iš kandidatų sąrašo;

10.2. rinkimų metu Komisija ar atitinkamai seniūnas priima sprendimą neleisti kandidatui būti renkamam ir anuliuoja visus balsus, skirtus kandidatui;

10.3. kai kandidatas jau išrinktas seniūnaičiu ir Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas seniūnaičių sąrašas, išrinkto seniūnaičio, kurio atžvilgiu paaiškėjo Vietos savivaldos įstatymo 38 straipsnio 6, 7, 8 dalyse nustatytos aplinkybės, įgaliojimai panaikinami Administracijos direktoriaus įsakymu pakeičiant seniūnaičių sąrašą ir vietoj jo įrašant kitą daugiausiai balsų toje seniūnaitijoje surinkusį kandidatą. Jeigu kito kandidato nėra, rengiami pakartotiniai rinkimai.

 1. Kandidatas gali atšaukti savo kandidatūrą iki rinkimų, pateikęs Komisijai ar atitinkamai seniūnui rašytinį atsisakymą kandidatuoti.

 

III SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA SENIŪNAITIJOSE, KURIOSE GYVENA NE DAUGIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ

 

 1. Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai paprastai renkami gyventojų susirinkime, kurį organizuoja seniūnas.
 2. Apie gyventojų susirinkimą seniūnas informuoja seniūnaitijos gyventojus Savivaldybės interneto svetainėje, viešai Savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose ir vietinėse ar regioninėse visuomenės informavimo priemonėse, ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki rinkimų. Gyventojų susirinkimas organizuojamas ne anksčiau kaip 17.00 val.
 3. Skelbime apie gyventojų susirinkimą turi būti nurodyta seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, pavadinimas, gyventojų susirinkimo vieta, laikas, susirinkimo organizatorius bei išvardijamos seniūnaitijai priklausančios teritorijos.
 4. Gyventojų susirinkimui pirmininkauja seniūnas, o susirinkimo sekretoriaus funkcijas atlieka seniūnijos darbuotojas.
 5. Susirinkime dalyvaujantys gyventojai užsiregistruoja registracijos lape (pagal aprašo 1 priedą), nurodydami deklaruotą gyvenamąją vietą. Paaiškėjus, kad susirinkime už kandidatą balsavo asmuo, nurodęs klaidingą deklaruotą vietą, jo balsas anuliuojamas. Dalyvaujančiųjų sąraše nurodytas deklaravimo vietas patikrina seniūnijos darbuotojas.
 6. Seniūnaitis gyventojų susirinkime renkamas atviru balsavimu.
 7. Susirinkimo pirmininkas paskelbia kandidatų į seniūnaičius sąrašą. Kiekvienam kandidatui leidžiama prisistatyti. Kandidatui prisistatyti skiriama iki 10 minučių. Kandidatui prisistačius, gali būti užduodami klausimai. Klausimų ir atsakymų trukmė – iki 15 minučių. Balsuojama atviru balsavimu už kiekvieną kandidatą atskirai.
 8. Balsus skaičiuoja Komisija. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausia susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų.
 9. Susirinkimo rezultatai įforminami protokolu (pagal aprašo 2 priedą), kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Susirinkimo protokolas saugomas seniūnijoje.

IV SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA SENIŪNAITIJOSE, KURIOSE GYVENA DAUGIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ

 1. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai paprastai renkami apklausiant gyventojus.
 2. Rinkimus ir apklausą organizuoja Komisija, kurią seniūno siūlymu patvirtina Administracijos direktorius. Komisija gali būti sudaroma iš ne daugiau kaip 5 narių, į kurios sudėtį gali įeiti seniūnas arba seniūno pavaduotojas, seniūnijos darbuotojas, bendruomeninių organizacijų, veikiančių toje seniūnijoje deleguoti 3 atstovai. Juos bendruomeninės organizacijos turi pasiūlyti ne vėliau kaip 15 dienų iki rinkimų. Į komisiją įtraukiami pirmiausiai pasiūlyti kandidatai.
 3. Apie gyventojų apklausą seniūnas informuoja seniūnaitijos gyventojus seniūnijos ir Savivaldybės interneto svetainėje, viešai Savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose ir vietinėse ar regioninėse visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki rinkimų.
 4. Skelbime apie gyventojų apklausą turi būti nurodyta seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, pavadinimas, gyventojų apklausos vieta, laikas, gyventojų apklausos organizatorius bei išvardijamos seniūnaitijai priklausančios teritorijos.
 5. Ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną gyventojų apklausai vykdyti seniūnija parengia patalpą ir apklausos lapus (pagal aprašo 5 priedą).
 6. Apklausos lapai pildomi seniūnijos paruoštoje patalpoje rinkimų dieną nuo 10.00 val. iki 19.00 val.
 7. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausiai balsų per apklausą.
 8. Komisija, rinkimų dieną po 19.00 val. suskaičiuoja gautų apklausos lapų rezultatus. Visi duomenys yra protokoluojami nustatyta forma (pagal aprašo 3 priedą). Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.
 9. Kandidatų į seniūnaičius apklausos anketos ir protokolas saugomi seniūnijoje.

 

V SKYRIUS

GALUTINIŲ RINKIMŲ REZULTATŲ TVIRTINIMAS IR SKELBIMAS

 1. Seniūnai per 5 darbo dienas išrinktų seniūnaičių sąrašą pateikia Administracijos direktoriui arba įgaliotam asmeniui.
 2. Galutinius rinkimų rezultatus, išnagrinėjus visus skundus, protestus ar pretenzijas dėl vykusių rinkimų į seniūnaičius (jei buvo paduoti), patvirtina Administracijos direktorius įsakymu ir ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo rinkimų skelbia per visuomenes informavimo priemones: vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
 3. Išrinktam seniūnaičiui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po rinkimų įteikiamas Administracijos direktoriaus nustatytos formos seniūnaičio pažymėjimas, pasirašytas Savivaldybės mero.
 4. Seniūnaičių pažymėjimai registruojami Seniūnaičių pažymėjimų registre (pagal aprašo 6 priedą), kurį tvarko ir apskaito kiekviena seniūnija atskirai.

 

VI SKYRIUS

SENIŪNAIČIO ATŠAUKIMO TVARKA

 

 1. Seniūnaitį atšaukia iš pareigų Administracijos direktorius įsakymu, jeigu nepasitikėjimą seniūnaičiu išreiškė ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.
 2. Seniūnaitijos gyventojai parašo raštą dėl nepasitikėjimo seniūnaičiu, rašte nurodo datą, gyvenamąją vietą, vardą, pavardę ir pasirašo.
 3. Raštas siunčiamas atitinkamai seniūnijai, seniūnijos seniūnas patikrina, ar tai yra seniūnaitijos, kurioje pareikštas nepasitikėjimas seniūnaičiu, gyventojai, taip pat pateikia išvadą dėl gyventojų pareikšto nepasitikėjimo. Patikrintas raštas su išvada persiunčiamas Administracijos direktoriui.
 4. Savivaldybės administracijai gavus seniūno išvadą dėl seniūnaičiui pareikšto gyventojų nepasitikėjimo, apie tai informuojamas seniūnaitis ir per 3 darbo dienas jam pasiūloma pateikti savo pastabas (argumentus). Per 10 darbo dienų parengiamas Administracijos direktoriaus įsakymas dėl seniūnaičio atšaukimo iš pareigų.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Neįvykus rinkimams, pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių. Pakartotiniai rinkimai vykdomi vadovaujantis apraše reglamentuota tvarka, tačiau netaikomas šiame punkte nustatytas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus.
 2. Jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, pateikdamas Savivaldybės administracijos direktoriui prašymą, yra atšaukiamas iš pareigų arba negali eiti pareigų dėl ligos ar dėl kitų priežasčių, organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai šio aprašo nustatyta tvarka.
 3. Aprašo nuostatų įgyvendinimo kontrolę atlieka Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
 4. Savivaldybės administracijai ar (ir) seniūnijai gavus skundą dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos pažeidimo, Savivaldybės administracijos direktorius sudaro darbo grupę iš 3 valstybės tarnautojų skundui išnagrinėti. Skundas išnagrinėjamas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos ir išvados teikiamos Savivaldybės administracijos direktoriui. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgęs į darbo grupės išvadas, turi teisę priimti sprendimą pripažinti rinkimų rezultatus atitinkamoje seniūnaitijoje negaliojančiais ir pavesti seniūnui organizuoti naujus rinkimus vadovaujantis aprašo nuostatomis
 5. Aprašas keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

_____________________________

SUSISIEKITE SU MUMIS
Parašyti
© 2016 Čekiškės seniūnija. Visos teisės saugomos.